• Bagnanti (copia Bouguereau), olio
  631 0 0
 • copia Bouguereau, olio
  650 0 0
 • Moravia, olio
  626 0 0
 • Parrot, olio
  736 0 0
 • Tramonto a Roma, olio
  597 1 0